A World-Leading Company In Welding Solutions

TA: Training Agent Bangkok 2013

01 January 1970

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายการตลาด บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิ้ง จำกัด ได้จัดงาน อบรมสัมมนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ลวดเชื่อมโกเบ หรือ TA: Training Agent ขึ้น ให้กับตัวแทนจำหน่ายลวดเชื่อมโกเบในพื้นที่กรุงเทพ ณ โรงแรมแม่น้ำ เช่นเคยตัวแทนจำหน่ายได้ส่งผู้เข้าร่วมสัมมนาพร้อมเพรียงกันโดยทีมงานโกเบ ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้ทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ ตลอดจนให้ทุกท่านได้ทดลองเชื่อม ซึ่งหวังว่า ผู้ร่วมงานทุกท่านจะได้รับความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรกันไปเต็มอิ่มครับเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายการตลาด

 
Image gallery