A World-Leading Company In Welding Solutions

ในการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้โดยละเอียด และใช้งานเว็บไซต์โดยตกลงยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว เท่านั้น ทั้งนี้ หลังจากเริ่มใช้งานเว็บไซต์ จะถือว่าได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดแล้ว อนึ่ง เงื่อนไขการใช้งานอาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงขอความกรุณาตรวจสอบเนื้อหาของเงื่อนไขการใช้งานล่าสุดอยู่เสมอ


ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์ของข้อมูลทั้งหมด (ข้อความ, ภาพ, ภาพประกอบ, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง, งานออกแบบ, ซอฟต์แวร์ และผลงานอื่นๆ ทั้งหมด)ที่ลงในเว็บไซต์ หากไม่ได้ระบุไว้เป็นกรณีพิเศษ จะถือเป็นของบริษัทหรือบุคคลที่สาม อีกทั้ง ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ สิทธิที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือชื่อทางการค้าที่ลงในเว็บไซต์ และสิทธิใดๆ บนพื้นฐานของทรัพย์สินทางปัญญาอื่นโดยเด็ดขาด

การยกเว้นความรับผิดชอบ (เกี่ยวกับข้อมูลที่ลงในเว็บไซต์)

บริษัทได้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับประกันความถูกต้อง, ประสิทธิผล, ความปลอดภัย ฯลฯ ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์หรือการใช้งานข้อมูลของเว็บไซต์


อนึ่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมูล, โครงสร้าง, URL, เนื้อหา ฯลฯ ของเว็บไซต์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้ง อาจมีการหยุดหรือยกเลิกการให้บริการเว็บไซต์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น บริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง หยุด หรือยกเลิกเนื้อหาหรือบริการดังกล่าวข้างต้น


ข้อมูล เช่น ตัวเลข ภาพถ่าย การประเมินต่าง ๆ ที่ลงในเว็บไซต์ เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเพื่ออธิบายคุณลักษณะหรือการทำงานทั่วไปของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเท่านั้น ไม่ถือเป็นนัยยะของการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น

ลิงก์จากเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ปลายทาง

ในเว็บไซต์อาจมีกรณีที่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่บริหารโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ใช่บริษัท ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ปลายทางที่ลิงก์ไป ทั้งนี้ ในการใช้งานเว็บไซต์ปลายทางที่ลิงก์ไป กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งาน นโยบายการ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ของเว็บไซต์ดังกล่าว

การลิงก์มายังเว็บไซต์

กรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย หรือต่อการเรียกร้องอื่นๆ นอกจากนี้ การลิงก์มายังเว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์ที่บริหารโดยบุคคลที่สาม ไม่ถือเป็นนัยยะว่ามีความสัมพันธ์พิเศษ เช่น การร่วมมือ ฯลฯ หรือความสัมพันธ์ ด้านสิทธิหน้าที่ใดๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่สาม

ข้อห้าม

ในการใช้งานเว็บไซต์ ห้ามกระทำการดังต่อไปนี้

 • ใช้งานหรือทำซ้ำเว็บไซต์หรือข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (ยกเว้นธุรกรรมที่ทำกับบริษัท)
 • ทำซ้ำรหัสของเว็บไซต์
 • ทดสอบความอ่อนแอของระบบหรือทำลายระบบรักษาความปลอดภัยหรือระบบยืนยันตัวตน
 • ใช้งานหรือแจกจ่ายโปรแกรมหรือเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 • ว่ากล่าวให้ร้าย หรือทำลายชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
 • ลิงก์จากเว็บไซต์ต่อไปนี้มายังเว็บไซต์
  • เว็บไซต์ที่ว่ากล่าวให้ร้ายบริษัท, สินค้าหรือบริการ, กรรมการหรือพนักงานของบริษัท
  • เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย บทบัญญัติ หรือกฎระเบียบ
  • เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลที่อาจขัดต่อประเพณีและศีลธรรมอันดี
  • เว็บไซต์ที่ทำลายคุณลักษณะอันชัดเจนของเว็บไซต์นี้ เช่น สร้างลิงก์เว็บไซต์นี้ภายในกรอบแสดงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  • เว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม
 • การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย บทบัญญัติ หรือกฎระเบียบ หรือการกระทำที่อาจเข้าข่ายข้างต้น
 • การกระทำอื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

บัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ

 • บัญชีต่อไปนี้เป็นบัญชีโซเชียลมีเดียเพียงบัญชีเดียวที่ได้รับอนุญาตและจัดการอย่างเป็นทางการโดย บริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง จํากัด
 • โปรดทราบว่าบัญชีโซเชียลมีเดียใดๆ นอกเหนือจากต่อไปนี้ ไม่มีความสัมพันธ์กับเรา หากมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ได้รับอนุญาตของเราจะมีการประกาศผ่านเว็บไซต์นี้

Facebook