A World-Leading Company In Welding Solutions

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง จำกัด, บริษัท โกเบลโก้ มิก ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง เอ็มแอนด์ดี จำกัด ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”

    เราตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญในความเป็นส่วนตัว (Privacy Right) ที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งบุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอำเภอใจในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย หรือการสื่อสาร หรือการลบหลู่เกียรติยศชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิดังกล่าว บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน หรือบุคคลผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

   บริษัทอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน หรือบุคคลผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ วัน เวลา และระยะเวลาในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูเว็บเพจต่างๆ และอื่นๆ เป็นต้น

แหล่งที่มาขอข้อมูลส่วนบุคคล  บริษัทจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

   1.บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

       1.1 ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับบริษัท หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ

       1.2 จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือการโต้ตอบทาง E-mail หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างบริษัทกับท่าน

       1.3 เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของบริษัทฯ ผ่าน browser’s cookies ของท่าน

   2.บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สามที่เปิดเผยข้อมูล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

   1.บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการ หรือการดูแลลูกค้าการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการกิจกรรมส่งเสริมการขายสิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษต่างๆจากบริษัทให้แก่ท่าน

   2.บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือพันธกรณีที่มีต่อกันระหว่างบริษัทกับท่าน หรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ

   3.บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ หรือ website

   4.เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร เป็นต้น

การเก็บรวบรวมและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะเก็บรวบรวม และรักษาข้อมูลเกี่ยวกับท่านเท่าที่จำเป็น และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน หรือตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งไว้แก่ท่านไว้แล้วนั้น และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเสมือนข้อมูลสำคัญของบริษัทและเก็บรักษาไว้ตามที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกำหนด

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลอื่นใด และจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเปิดเผย เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่านหรือเป็นการเปิดเผยตามคำสั่งทางกฎหมายจากหน่วยงานราชการ

มาตรฐานการักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเสมือนข้อมูลสำคัญของบริษัทและเก็บรักษาไว้ตามที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำหนด กรณีเป็นการเก็บในรูปแบบเอกสาร จะเก็บไว้ในที่ปิดล็อคบุคคลผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ กรณีเป็นการเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ป้องกันการเข้าถึงจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และมีระบบป้องกันไวรัส หรือบุกรุกจากบุคคลภายนอก

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิขอตรวจสอบการเก็บรักษา การใช้ข้อมูลของท่านได้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมได้ โดยดำเนินการตามช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้

ติดต่อบริษัทหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยาการบุคคล

  ติดต่อ โทร 02 – 3240588 ต่อ 289

  E-mail : tkw.support@kobelco.com